Menu

Thông báo

Khoa Phòng

bh xã hội hưng yên
qc2
qc
lsvn
https://kcb.vn

Trang nhất Trang nhất CĐCS Trang nhất CĐCS TRUNG TAM Y TẾ HUYỆN YÊN MỸ

Tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021

Chủ nhật - 03/01/2021 20:12
Tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021

Tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021

Thực hiện Ke hoạch số 75/KH-TLĐ ngày 30/10/2020 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về tổ chức các hoạt động chăm lo cho doàn viên, người laođộng nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; Liên doàn Lao động tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai kế hoạch
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích - Tạo sự quan tâm của toàn hệ thống với việc tô chức các hoạt động cụ thê chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; nhất là đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid - 19; thiết thực chào mừng Đại hội đại biêu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. - Tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, người sử dụng lao động ủng hộ các nguồn lực để tổ chức các hoạt động trợ giúp, chăm lo thiết thực cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tet Nguyên đán. - Thông qua các hoạt động chăm lo tết, giúp đoàn viên, người lao động nhận thức rõ hơn vai trò, trách nhiệm và những đóng góp cua tô chức Công đoàn, tin tưởng gắn bó với tổ chức Công đoàn, góp phần phát triến đoàn viên; tạo động lực khích lệ, động viên đoàn viên, người lao động làm việc có năng suât, chât lượng, hiệu quả cao hơn và ngày càng găn bó với doanh nghiệp.
2. Yêu cầu - Phát huy nguồn lực của toàn xã hội, sự hưởng ứng, ủng hộ và hô trợ của chính quyền, chuyên môn đồng cấp để tổ chức tốt các hoạt dộng chăm lo tết cho doàn viên, người lao động. - Tố chức rộng khắp, đa dạng các hình thức trong hoạt động chăm lo tết, đảm bảo kịp thời, tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả, tạo sự lan tỏa rộng khăp. - Tập trung hồ trợ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid - 19; đoàn viên, người lao động thuộc đối tượng gia đỉnh chính sách; đoàn viên, người lao 1 động nhiều năm chưa có điều kiện về quê sum họp với gia đình trong dịp Tốt Nguyên đán.
II. CHỦ ĐÈ VÀ PHƯƠNG CHÂM
1. Chủ đề: "Tết Sum vầy - Kết nối yêu thương".
2. Phương châm: Tất cả đoàn viên và người lao dộng đều có Tết.
III. ĐỊNH HƯỚNG MỘT SÓ HOẠT ĐỘNG CHĂM LO TẾT
1. Công đoàn các câp tham gia kiêm tra, giám sát người sử dụng lao động trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về điều kiện làm việc, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, không đế người sử dụng lao động lợi dụng buộc người lao động tăng ca, làm thêm giờ, không dược nghỉ têt hoặc nghỉ têt ít hơn thời gian luật định. Phối hợp xử lý kịp thời, hiệu quả phát sinh liên quan đến quyền lợi của người lao động xảy ra trong dịp rết; hạn chế tranh châp lao động và ngăn ngừa có hiệu quả đình công trái pháp luật
2. Chủ động đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng trong dịp tết; kịp thời phát hiện và có các giải pháp đảm bảo quyên lợi của người lao động ở các doanh nghiệp gặp khó khăn bị ảnh hưởng Covid-19, chủ bỏ trốn hoặc giải thế, phá sản.
3. Tổ chức các hoạt động đưa đoàn viên và người lao động vê quê ăn têt đảm bảo dúng đối tượng, chu đáo, an toàn, thuận lợi, tạo sức lan tỏa và ý nghĩa nhân văn.
4. Tổ chức các hoạt động vui tết, thăm và động viên đoàn viên, người lao động không có điều kiện về quê, đảm bảo vui tươi, chu đáo, âm áp, nghTa tình.
5. Chương trình "Tết sum vầy" tổ chức rộng khắp, dược tổ chức tại 18 Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, các doanh nghiệp có đông CNLĐ, tạo diêm nhân đặc biệt đế cấp ủy, chính quyền, doàn thế và cả hệ thống chính trị cùng quan tâm tham gia các hoạt động chăm lo Tet cho đoàn viên và người lao động; gan với hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Khi to chức "Tet sum vây" cân có thêm bài hát ca ngợi Đảng, căng treo các băng rôn, khâu hiệu chào mừng Ngày thành lập Đảng; trong diễn văn khai mạc, cần nhấn mạnh sự kiện thành lập Đảng và những dóng góp, cống hiến của lực lượng công nhân lao động.
6. Tổ chức các hoạt động thăm, tặng quà cho doàn viên, người lao động kịp thời, ý nghĩa, thiết thực đảm bảo đúng đối tượng. LĐLĐ tỉnh và Công doàn cấp trên trực tiếp cơ sở tham mưu mời các đồng chí lãnh đạo tinh, lãnh đạo huyện đi thăm, chúc Tết và trao quà cho đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Tân Sửu 2021. Kinh phí tổ chức các hoạt động thăm, tặng quà cho đoàn viên, người lao động từ tài chính công đoàn, nguôn thu khác và nguôn xã hội hóa (nếu có). 
7. Phôi hợp Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thăm, làm việc, đối thoại doanh nghiệp và biếu dương, khen thưởng CNLĐ tiêu biểu có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết nguyên đán 2021.
8. Tuyên truyên, vận động đoàn viên, người lao động đón tết, vui xuân tiết kiệm, an toàn, chấp hành các quy định của pháp luật và trơ lại làm việc đúng thời gian quy định. Đối với công nhân lao động phải trực, làm ca không có điều kiện nghỉ tết phải thực hiện tốt nhiệm vụ, đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông, không say rượu, đánh bạc hoặc các hoạt động gây mất an ninh trật tự.
IV. TỐ CHỨC THỤC HIỆN
1. Liên đoàn Lao động tính

1.1. Ban Chính sách - Pháp luật
- Là đơn vị thường trực, tham mưu giúp Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh xây dựng kế hoạch; giám sát, đôn đốc triển khai thực hiện kế hoạch.
- Phối hợp với các đối tác, nhất là các đối tác đã ký chương trình phúc lợi đoàn viên với các cấp Công đoàn trong tỉnh bố trí gian hàng bán sản phâm ưu đãi cho đoàn viên tại Tết Sum vầy, tại nơi có đông công nhân lao động.
-Tông hợp danh sách đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn; đoàn viên, công nhân lao động ở xa quê không về quê ăn tết trình Thường trực LĐLĐ tỉnh xét tặng, trao quà, vé xe.
- Đôn đôc việc hoàn thành xây dụng, sửa chữa nhà Mái âm công đoàn đê bàn giao nhân dịp đón tết; tham mưu xét hồ trợ xây dựng, sửa chữa nhà Mái ấm công đoàn, trợ cấp cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn mắc bệnh hiếm nghèo.
- Đôn đốc, hướng dẫn các cấp công đoàn giám sát ngưò'i sử dụng lao động trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về điều kiện làm việc, thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi, làm thêm giờ, yêu cầu người sử dụng lao động đảm bảo quyền lợi thỏa đáng cho người lao động khi tăng ca, làm thêm giờ, không được nghỉ tết hoặc nghỉ tết ít hơn thời gian luật định, không để gây bức xúc, phản ứng tập the trong công nhân lao động.
- Nắm chắc, tham mưu xử lý kịp thời những điếm nóng phát sinh và thông kê tinh hình tranh chấp lao động, đình công, nợ đọng bảo hiểm, tiền lương, tiền thưởng đề xuất phương án giải quyết và báo cáo với thường trực LĐLĐ tỉnh.
- Tham mưu Thường trực LĐLĐ tỉnh xây dựng kế hoạch thăm, làm việc, đối thoại và biểu dương, khen thưởng CNLĐ tiểu biểu có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết tại một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
3 - Tham mưu Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh tổng họp kết quả chăm lo Tết nguyên đán cho đoàn viên và người lao động kịp thời, báo cáo Tỉnh ủy, Tổng liên đoàn theo quy định. - Phối hợp với các Ban LĐLĐ tỉnh đề xuất khen thưởng các tập thế, cá nhân, doanh nghiệp và các đối tác có thành tích xuất sắc trong chăm lo Tet cho đoàn viên và người lao động nhân dịp Tet Tân Sửu năm 2021.

1.2. Văn phòng
- Xây dựng Ke hoạch tổ chức "Tốt Sum vầy - Kết nối yêu thương", Ngày hội đoàn viên công nhân viên chức lao động Xuân Tân Sửu 2021, dự kiến tố chức vào đầu tháng 01/2021.
- Chuấn bị quà tặng, phương tiện đi lại và các điều kiện cần thiết khác đảm bảo cho các hoạt động.

1.3. Ban Tài chính Chuẩn bị kinh phí và hướng dẫn các bộ phận thực hiện thanh quyết toán theo quy định hiện hành.

1.4. Ban Tuyên giáo - Nữ công - Phối hợp với LĐLĐ các huyện, thị xã, thành phố, công đoàn ngành, Công doàn Viên chức tỉnh, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, người lao dộng; báo cáo, tham mưu, đê xuất với thường trực các vấn đề phát sinh; phối hợp với Ban Chính sách - Pháp luật hướng dẫn các cấp công đoàn xử lý tình huống liên quan cụ thê. - Phối hợp với các ban, LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố, công đoàn ngành và các cơ quan truyền thông tuyên truyền sâu rộng về các hoạt dộng chăm lo têt cho đoàn viên, người lao động đặc biệt là chương trình Tết Sum vầy ở các cấp công đoàn. - Thông báo thường xuyên, rộng rãi với cơ quan thông tin vê các hoạt động của Công đoàn các cấp chăm lo Tet cho đoàn viên và NLĐ.

2. Công đoàn cấp trên trực tiếp co- sỏ’ - Căn cứ kế hoạch của LĐLĐ tỉnh, chủ động báo cáo với cấp ủy Đảng, tranh thủ sự ủng hộ của chính quyền đồng cấp và tình hình thực tế của địa phương, ngành, xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt dộng chăm lo Tet Nguyên đán Tân Sửu 2021 cho đoàn viên, người lao động, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, ý nghĩa.
- Chủ động phối họp với các đối tác đã ký thỏa thuận tổ chức các chương trình như: Tặng quà, hỗ trợ vé xe cho đoàn viên, công nhân lao động vê quê ăn tết, bán hàng giảm giá cho đoàn viên và người lao động tại Khu công nghiệp, khu nhà trọ và khu đông công nhân lao động.

4 - Chủ động nắm bắt kịp thời và đề xuất với chính quyền, chuyên môn đồng câp có biện pháp, hồ trợ, tổ chức thăm hỏi, trợ cấp khó khăn cho người lao động tại các doanh nghiệp đang gặp khó khăn trước tết đế người lao động có điều kiện đón tết.
- Mời lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương tham gia các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, chúc têt đoàn viên, người lao động, đưa công nhân về quê ăn tết và vui xuân đón têt cùng đoàn viên, người lao động.
- Nắm chắc tình hình quan hệ lao động, làm tốt công tác đôn đốc, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật với người lao động. Neu có phát sinh "điếm nóng" hoặc những bức xúc của tập thể người lao động về quyền, lợi ích họp pháp, chính đáng, kịp thời chỉ đạo công đoàn cơ sở, đồng thời phối họp với các cơ quan chức năng có biện pháp giải quyết kịp thời những kiến nghị của đoàn viên và người lao động bảo đảm hài hòa lợi ích các bên theo quy định pháp luật.
- LĐLĐ các huyện, thị xã, thành phố, công đoàn ngành, công đoàn Viên chức tỉnh, công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh, chủ động xây dựng kế hoạch chăm lo tết cho người lao động và đoàn viên công đoàn, đảm bảo không một đoàn viên và người lao động nào là không có tết. - Xây dựng kế hoạch và tổ chức chương trình "Tết Sum vầy - Ket nối yêu thương" cấp mình và gửi kế hoạch về LĐLĐ tỉnh trưóc ngày 18/12/2020.
- Báo cáo nhanh kết quả chăm lo tết cho đoàn viên, người lao động vê LĐLĐ tỉnh (Ọua Ban Chính sách Pháp luật) trước ngày 01/02/2021 (ngày 20/12 âm /ịch);
Báo cáo kết quả chính thức và số liệu (theo phụ lục đính kèm) trước ngày 19/02/2021 (ngày 08/01 ảm lịch). Đồng thời gửi bản mềm vào địa chỉ Email: vananhtcktcn@gmail.com. 3. Công đoàn CO’ sở'
- Chủ động tham gia với người sử dụng lao động công khai và giám sát thực hiện kế hoạch trả tiền lương, tiền thưởng, các khoản phúc lợi khác đảm bảo quyên lợi của đoàn viên và người lao động.
- Chủ động đề xuất với người sử dụng lao động tô chức thăm hỏi, tặng quà, mừng tuổi... cho đoàn viên và người lao động ngoài tiền lương được thanh toán theo quy định của pháp luật. Tại những doanh nghiệp có điều kiện, tô chức "Têt Sum vầy" cho đoàn viên và người lao động hoặc có những hình thức động viên, chăm lo khác. Có hình thức động viên đoàn viên, công nhân, người lao động trực tết thực hiện tốt nhiệm vụ, đảm bảo an toàn.
Tuyên truyền công nhân lao động trở lại làm việc đúng thời gian quy định sau Tet Nguyên đán.

5 - Chủ động phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanhnghiệp tố chức các hoạt động vui xuân cho đoàn viên và người lao động không có điều kiện về quê ăn tết, thăm hỏi gia đình với phương châm vui tươi, an toàn, tiết kiệm.
- Tham gia kiến nghị, giám sát người sử dụng lao động trong việc thực hiện tiên lương, tiên thưởng, điêu kiện làm việc, thời gian làm việc, thời gian nghi ngơi, làm thêm giờ; yêu cầu người sử dụng lao động đảm bảo quyền lợi thỏa đáng cho người lao động tăng ca, làm thêm giờ, không được nghỉ tết hoặc nghỉ tết ít hơn thời gian luật định.
- Chủ động nắm tình hình và báo cáo kịp thời với công đoàn cấp trên về tình hình của doanh nghiệp như: đang gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp bị phá sản, doanh nghiệp có chủ bỏ trốn chưa trả hoặc không trả được tiên lương, tiền thưởng trước tết ảnh hưởng đến quyền lợi của đoàn viên và người lao động không có điều kiện đón tết.
- Báo cáo kết quả chăm lo tết cho đoàn viên và người lao dộng về công đoàn cấp trên trực tiếp theo quy định.

Trên đây là Ke hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên và người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.
Đề nghị các ban, LĐLĐ các huyện, thị xã, thành phố, công đoàn ngành, công đoàn Viên chức tỉnh, công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh xây dựng kể hoạch tổ chức tốt hoạt động.
                                                TM. BAN THƯỜNG VỤ

                                             NGUYỄN THỊ THANH TUYẾT
 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 

Tin Tức Về Dược

 • Thứ năm, 08/12/2016
 • Bài thuốc chữa bệnh hàn cước khí
 • SKĐS - Hàn cước khí thuộc âm dương bệnh trong bệnh thương hàn. Nguyên nhân là do sau khi sinh hoạt tình dục không nghỉ ngơi... Hàn cước khí thuộc âm...
 • Thứ năm, 08/12/2016

  Chữa gút từ trầu không, nước dừa

  SKĐS - Trong Đông y, gút (gout) gọi là chứng thống phong. có rất nhiều loại dược thảo có thể hỗ trợ điều trị gút, tùy theo tình trạng, cơ địa từng...

 • Thứ năm, 08/12/2016

  Rau vọng cách chữa được nhiều bệnh không ngờ

  SKĐS - Rau cách còn gọi lộc cách, vọng cách… cây thân gỗ cao đến 2m-3m. Tên khoa học là Premna integrifolia, họ Cỏ roi ngựa. Đây là một vị thuốc hay...

Hình ảnh

Video

BẢNG GIÁ

 • BẢNG GIÁ
  BẢNG GIÁ DỊCH VỤ&GIÁ BẢO HIỂM Y TẾ
ct
60nam
muctieuquocgia
canbo
yt
hoatdongttytym