Menu

Thông báo

Khoa Phòng

bh xã hội hưng yên
qc2
qc
lsvn
https://kcb.vn

Trang nhất Trang nhất Khoa Phòng Trang nhất Phòng chức năng

CÁC KHOA PHÒNG CHỨC NĂNG

Chủ nhật - 03/01/2021 15:18
 1.Phòng Tổ chức Hành chính – Tài chính
I – Chức năng 
 • Tham mưu giúp Ban Giám đốc Trung tâm trong tổ chức thực hiện công tác Phòng Tổ chức cán bộ và Phòng Hành chính quản trị theo Quy chế bệnh viện số 1895/1997/BYT ngày 19/09/1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế Bệnh viện trong Trung tâm và theo đúng quy định nhà nước hiện hành.
 • Tham mưu giúp Ban Giám đốc Trung tâm trong tổ chức thực hiện công tác tài chính – kế toán trong Trung tâm theo đúng quy định nhà nước hiện hành.
 • II– Nhiệm vụ
1) Nhiệm vụ công tác Hành chính quản trị.
1.1) Căn cứ kế hoạch công tác của Trung tâm, lập kế hoạch công tác của phòng để trình giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.
1.2) Lập kế hoạch cung ứng vật tư, trang thiết bị thông dụng cho các khoa, phòng trong Trung tâm theo kế hoạch đã được duyệt, đảm bảo đầy đủ đúng chủng loại, đúng quy định về quản lý tài chính.
1.3) Tổ chức tốt công tác quản lý có hệ thống các công văn đi và đến của Trung tâm, hệ thống bảo quản, lưu trữ hồ sơ theo quy định. Đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc của Trung tâm.
1.4) Đảm bảo công tác tiếp khách, phục vụ các buổi hội nghị toàn Trung tâm.
1.5) Tham gia kiểm tra chế độ bảo quản, sử dụng, vận hành các máy, thiết bị thông dụng của các khoa, phòng trong Trung tâm.
1.6) Quản lý nhà cửa, kho tàng, vật tư, thiết bị thông dụng của Trung tâm.
1.7) Quản lý các phương tiện vận tải của Trung tâm. Điều động xe ô tô đi công tác và cấp cứu theo quy định.
1.8) Tổ chức, thực hiện việc sửa chữa nhà cửa, duy tu, bảo dưỡng các máy thông dụng theo kế hoạch
1.9) Đảm bảo cung cấp đầy đủ nước sạch, cung ứng điện, hơi để sấy, hấp tiệt trùng và xử lý chất thải Trung tâm.
1.10) Đảm bảo vệ sinh ngoại cảnh sạch, đẹp (vườn hoa, cây cảnh), hệ thống cống rãnh thông thoát trong Trung tâm. Định kỳ tổ chức kiểm tra vệ sinh chung trong Trung tâm.
1.11) Đảm bảo công tác trật tự trị an chung. Tham gia kiểm tra công tác bảo hộ lao động trong Trung tâm.
1.12) Định kỳ tổng kết công tác cung cấp, mua sắm vật liệu, trang thiết bị thông dụng, báo cáo giám đốc Trung tâm.
1.13) Nghiên cứu xây dựng định mức tiêu hao vật tư thông dụng để trình giám đốc bệnh Trung tâm và tổ chức thực hiện. Kiểm tra đôn đốc việc sử dụng hợp lý, có hiệu quả; chống lãng phí, tham ô.
1.14) Định kỳ báo cáo giám đốc về nhận xét việc sử dụng hợp lý vật tư tiêu hao ở các khoa, phòng trong Trung tâm để giám đốc xem xét quyết định việc khen thưởng, kỷ luật.
2) Nhiệm vụ công tác Tổ chức cán bộ
2.1) Căn cứ vào nhiệm vụ chung của Trung tâm, lập kế hoạch tổ chức bộ máy, sắp xếp nhân lực, đào tạo nhân lực, tổ chức thi tuyển nhân lực để trình giám đốc xét duyệt và tổ chức thực hiện.
2.2) Tổ chức thực hiện công tác cán bộ, quản lý hồ sơ lý lịch theo phương pháp khoa học, làm thống kê báo cáo theo quy định.
2.3) Xây dựng lề lối làm việc và quan hệ công tác giữa các khoa phòng, trình giám đốc Trung tâm xét duyệt, tổ chức thực hiện.
2.4) Tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quan hệ chặt chẽ với các tổ chức đảng, chính quyền địa phương để phối hợp công tác trong công việc có liên quan.
2.5) Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách cùa Nhà nước, của ngành y tế đối với mọi thành viên và người bệnh trong Trung tâm.
2.6) Phối hợp với các đoàn thể quần chúng tổ chức phong trào thi đua, các đợt học tập thời sự, chính trị, chính sách, văn hóa, ngoại ngữ để nâng cao y đức, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ.
2.7. Phối hợp với các khoa, phòng chức năng đề xuất với giám đốc bệnh viện giải quyết những vấn đề có liên quan đến người bệnh thuộc diện chính sách xã hội.
2.8) Nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng của mọi thành viên trong Trung tâm để đề xuất với giám đốc xem xét, giải quyết.
3) Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học và ứng dụng các tiến bộ khoa học thuộc lĩnh vực phòng quản lý.
4) Thực hiện phối hợp với các khoa, phòng trong công tác bảo vệ môi trường Sáng, xanh, sạch, đẹp.
5) Thực hiện quản lý sử dụng hiệu quả tài sản, trang thiết bị được cấp. Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Trung tâm về tăng cường tiết kiệm, tránh lãng điện, nước, vật tư văn phòng. Phân công cán bộ mở sổ theo dõi tài sản. Thực hiện kiểm kê tài sản của phòng hàng năm theo quy định. Báo cáo mọi mặt hoạt động theo quy định của Trung tâm.
6) Thực hiện quản lý người làm việc tại phòng về đảm bảo kỷ luật, kỷ cương hành chính, quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp theo các quy định hiện hành. Giám sát các nhân viên của các công ty cung cấp dịch vụ bảo vệ, vệ sinh, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân theo các quy định của Trung tâm đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự của phòng và toàn Trung tâm.
7) Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm giao.
3) Nhiệm vụ công tác Tài chính
 • Lập dự toán thu – chi ngân sách nhà nước hằng năm, tính toán và phân bổ định mức chi tiêu cho các mặt hoạt động của Trung tâm. Chịu trách nhiệm về tuân thủ các quy định của pháp luật về công tác tài chính – kế toán
 • Đầu mối chủ trì và phối hợp với các khoa phòng xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.
 • Thực hiện và chi trả lương, phụ cấp, trợ cấp và các chế độ về BHYT, BHXH cho viên chức, người lao động.
 • Trích nộp các khoản bảo hiểm xã hội, thuế phải nộp của Trung tâm và cá nhân theo quy định.
 • Tổ chức và quản lý công tác thu viện phí, BHYT, yêu cầu và các nguồn dịch vụ.
 • Định kỳ thực hiện các báo cáo tài chính: Quyết toán kinh phí hoạt động, báo cáo tổng hợp kiểm kê tài sản hàng năm, báo cáo thu nộp tiền mặt, hạn mức kinh phí, tiền gửi ngân hàng, báo cáo thu viện phí và thanh toán BHYT …;
 • Tổng hợp tình hình tài chính, phân tích kết qủa kinh phí hoạt động của Trung tâm.
 • Tổ chức bảo quản, lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán theo chế độ quy định của pháp luật.
 • Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học và ứng dụng các tiến bộ khoa học thuộc lĩnh vực phòng quản lý.
 • Thực hiện phối hợp với các khoa, phòng trong công tác bảo vệ môi trường Sáng, xanh, sạch, đẹp.
 • Thực hiện quản lý sử dụng hiệu quả tài sản, trang thiết bị được cấp. Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Trung tâm về tăng cường tiết kiệm, tránh lãng điện, nước, vật tư văn phòng. Phân công cán bộ mở sổ theo dõi tài sản. Thực hiện kiểm kê tài sản của phòng hàng năm theo quy định. Báo cáo mọi mặt hoạt động theo quy định của Trung tâm.
 • Thực hiện quản lý người làm việc tại phòng về đảm bảo kỷ luật, kỷ cương hành chính, quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp theo các quy định hiện hành. Giám sát các nhân viên của các công ty cung cấp dịch vụ bảo vệ, vệ sinh, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân theo các quy định của Trung tâm đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự của phòng và toàn Trung tâm.
 • Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm giao
 
2. Phòng Kế hoạch  nghiệp vụ
 I – Chức năng
 • Tham mưu giúp Ban Giám đốc Trung tâm xây dựng chương trình công tác, kế hoạch hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của toàn Trung tâm. Tổ chức chỉ đạo công tác nghiệm vụ chuyên môn của đơn vị theo kế hoạch được duyệt.  Đôn đốc và kiểm tra các khoa, phòng chuyên môn thực hiện Quy chế bệnh viện, quy chế chuyên môn và các quy định pháp luật về Dự phòng, Dân số, Khám chữa bệnh hiện hành.
 • Tham mưu Ban Giám đốc kế hoạch mua sắm, quản lý, sử dụng vật tư thiết bị y tế trong đơn vị.
 • Tham mưu Ban Giám đốc kế hoạch mua sắm, quản lý, sử dụng hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, các phần mềm ứng dụng thực hiện nhiệm vụ toàn đơn vị.
 • Tham mưu Ban Giám đốc xây dựng Đề án, kế hoạch cải tiến chất lượng bệnh viện theo Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng của Bộ Y tế. Tổ chức chỉ đạo, triển khai thực hiện và theo dõi, giám sát, tổng kết hoạt động cải tiến chất lượng toàn đơn vị.
II– Nhiệm vụ
1) Nhiệm vụ công tác Kế hoạch tổng hợp:
 • Căn cứ vào nhiệm vụ của đơn vị, hướng dẫn các khoa, phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của đơn vị.
 •  Tổ chức, theo dõi, đôn đốc, đánh giá, hiệu quả việc thực hiện kế hoạch, quy chế Bệnh viện để báo cáo giám đốc xem xét, chỉ đạo.
 • Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong đơn vị và tuyến dưới. Phối hợp với các trường để tổ chức thực hành cho học viên.
 •  Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn, triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong toàn đơn vị.
 • Tổ chức việc điều hoà phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong trung tâm, giữa đơn vị với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh, chữa bệnh, dự phòng, dân số của đơn vị.
 • Phối hợp với khoa Kiểm soát dịch bệnh, YTCC, VSATTP, phòng Dân số để chỉ đạo và hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho tuyến dưới.
 •  Tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế theo kế hoạch của đơn vị và quy định của Nhà nước.
 •  Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ theo bệnh án theo quy định.
 •  Tổ chức công tác thường trực toàn đơn vị.
 •  Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của đơn vị để trình giám đốc xét duyệt và trình Sở Y tế phê duyệt triển khai các kỹ thuật mới toàn đơn vị.
 • . Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác điều trị, báo cáo giám đốc và cơ quan cấp trên.
 • Chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm hoạ và các trường hợp bất thường khác để trình giám đốc và tổ chức thực hiện.
2) Nhiệm vụ công tác quản lý, hạ tầng, ứng dụng công nghệ thông tin.
 •  Xây dựng kế hoạch trình Giám đốc Trung tâm phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện về ứng dụng công nghệ thông tin toàn đơn vị.
 •  Trên cơ sở kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin được phê duyệt, phòng chủ động đề xuất với Ban giám đốc mua sắm lắp đặt bổ sung, mở sổ quản lý theo dõi hoạt động hạ tầng CNTT, thực hiện  sửa chữa, thay thế các thiết bị đường truyền mạng, máy vi tính, máy in, wifi…trong toàn đơn vị đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ dược giao.
 •  Hỗ trợ các khoa, phòng sửa chữa khắc phục lỗi phần mềm quản lý khám chữa bệnh và các phần mềm có liên quan khác…đảm bảo thông suốt hoạt động đơn vị.
 •  Thực hiện đẩy dữ liệu khám chữa bệnh lên cổng thông tin thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định và chịu trách nhiệm phối hợp với các khoa phòng trong tra soát thông tin liên quan đến giám định, thanh toán BHYT.
 •  Tổng hợp số liệu báo cáo định kỳ hoặc đột xuất của đơn vị có liên quan đến dữ liệu trên phần mềm QLBV khi được phân công nhiệm vụ.
3) Nhiệm vụ công tác cải tiến chất lượng.
 •  Đầu mối xây dựng Đề án, kế hoạch cải tiến chất lượng bệnh viện theo Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng của Bộ Y tế theo giai đoạn, hàng năm.
 •  Đầu mối xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động hỗ trợ cải tiến chất lượng như 5S, sai sót chuyên môn…
 • Tổ chức triển khai thực hiện các lĩnh vực của phòng và theo dõi, giám sát, tổng kết hoạt động cải tiến chất lượng toàn đơn vị.
4) Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học và ứng dụng các tiến bộ khoa học thuộc lĩnh vực phòng quản lý.
5) Thực hiện phối hợp với các khoa, phòng trong công tác bảo vệ môi trường Sáng, xanh, sạch, đẹp
6) Thực hiện quản lý sử dụng hiệu quả tài sản, trang thiết bị được cấp. Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Trung tâm về tăng cường tiết kiệm, tránh lãng điện, nước, vật tư văn phòng. Phân công cán bộ mở sổ theo dõi tài sản. Phối hợp với phòng Tài chính kế toán kiểm kê tài sản của phòng hàng năm theo quy định. Báo cáo mọi mặt hoạt động theo quy định của Trung tâm
7) Thực hiện quản lý người làm việc tại phòng về đảm bảo kỷ luật, kỷ cương hành chính, quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp theo các quy định hiện hành. Giám sát các nhân viên của các công ty cung cấp dịch vụ bảo vệ, vệ sinh, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân theo các quy định của Trung tâm đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự của khoa và toàn Trung tâm.
8)Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm giao
 
3. Phòng Điều dưỡng
I – Chức năng
 • Phòng Điều dưỡng có chức năng tham mưu giúp Ban Giám đốc Trung tâm xây dựng chương trình công tác, kế hoạch hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của công tác Điều dưỡng, công tác Dinh dưỡng tiết chế trong Trung tâm theo Thông tư 07/20011/TT-BYT ngày 26/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Hướng dẫn công tác điều dưỡng về chăm sóc người bệnh trong bệnh viện; Thông tư 08/2011/TT-BYT ngày 26/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Hướng dẫn công tác dinh dưỡng tiết chế trong bệnh viện.
 • Tham mưu Ban Giám đốc kế hoạch mua sắm, quản lý, sử dụng công cụ, dụng cụ thực hiện nhiệm vụ điều dưỡng chăm sóc bệnh nhân trong đơn vị.
 • Tham mưu Ban Giám đốc xây dựng Đề án, kế hoạch cải tiến chất lượng bệnh viện về các tiêu chí liên quan đến công tác điều dưỡng, dinh dưỡng tiết chế theo Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng của Bộ Y tế. Tổ chức chỉ đạo, triển khai thực hiện và theo dõi, giám sát, tổng kết hoạt động cải tiến chất lượng đã tham mưu.
II – Nhiệm vụ
1) Nhiệm vụ công tác Điều dưỡng:
 • Lập kế hoạch công tác chăm sóc điều dưỡng trong Trung tâm để trình Giám đốc Trung tâm phê duyệt;
 •  Tổ chức thực hiện công tác chăm sóc người bệnh toàn diện theo quy định;
 •  Đầu mối xây dựng các quy định, quy trình kỹ thuật chuyên môn chăm sóc người bệnh phù hợp với đặc điểm của Trung tâm, chuyên khoa để trình Hội đồng Điều dưỡng xem xét và giám đốc Trung tâm phê duyệt;
 • Đôn đốc, kiểm tra điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công thực hiện đúng các quy định, kỹ thuật chuyên môn;
 • Phối hợp với các khoa, bộ phận liên quan lập dự trù mua sắm dụng cụ, vật tư tiêu hao cho công tác chăm sóc điều dưỡng và phục vụ người bệnh. Giám sát chất lượng dụng cụ, vật tư tiêu hao y tế và giám sát việc sử dụng, bảo quản theo quy định;
 •  Phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ trong việc xây dựng kế hoạch tuyển dụng, bố trí và điều động điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công;
 •  Phối hợp với khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn thực hiện kiểm tra công tác vệ sinh, kiểm soát nhiễm khuẩn trong Trung tâm;
 •  Phối hợp với phòng Kế hoạch tổng hợp thực hiện đào tạo nâng cao trình độ cho điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công. Tham gia tổ chức, chỉ đạo hướng dẫn thực hành cho học viên và tham gia kiểm tra tay nghề cho điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công trước khi tuyển dụng;
 •  Tham gia công tác nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến;
 •  Định kỳ sơ kết, tổng kết và báo cáo công tác chăm sóc người bệnh trong Trung tâm;
2) Nhiệm vụ công tác Xã hội.
 • Tổ công tác xã hội  là đầu mối tham mưu Giám đốc Trung tâm ban hành các quy định cụ thể, tổ chức thực hiện đầy đủ các quy định tại Thông tư 43/2015/TT – BYT ngày 26/11/2015 của Bộ Y  tế Quy định về nhiệm vụ và hình thức tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác xã hội của bệnh viện.
 • Tổ công tác xã hội thực hiện nhiệm vụ quy định tại là đầu mối phối hợp với các phòng chức năng, các khoa chuyên môn, nhà hảo tâm, các tổ chức từ thiện thực hiện nhiệm vụ công tác xã hội trong Trung tâm.
 •  Xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng công tác xã hội tại Trung tâm.
3) Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học và ứng dụng các tiến bộ khoa học thuộc lĩnh vực phòng quản lý
4) Thực hiện phối hợp với các khoa, phòng trong công tác bảo vệ môi trường Sáng, xanh, sạch, đẹp.
5) Thực hiện quản lý sử dụng hiệu quả tài sản, trang thiết bị được cấp. Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Trung tâm về tăng cường tiết kiệm, tránh lãng điện, nước, vật tư văn phòng. Phân công cán bộ mở sổ theo dõi tài sản. Phối hợp với phòng Tài chính kế toán kiểm kê tài sản của phòng hàng năm theo quy định. Báo cáo mọi mặt hoạt động theo quy định của Trung tâm.
6) Thực hiện quản lý người làm việc tại phòng về đảm bảo kỷ luật, kỷ cương hành chính, quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp theo các quy định hiện hành. Giám sát các nhân viên của các công ty cung cấp dịch vụ bảo vệ, vệ sinh, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân theo các quy định của Trung tâm đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự của khoa và toàn Trung tâm.
7) Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm giao.
 
4. phòng Dân số
I – Chức năng
Phòng Dân số là phòng chuyên môn thuộc Trung tâm Y tế, chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Giám đốc Trung tâm Y tế. Phòng Dân số có chức năng tham mưu cho Giám đốc Trung tâm Y tế tham mưu với cấp trên trong việc ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch về Dân số và phát triển trên địa bàn cấp huyện theo quy định
II. Chức năng, nhiệm vụ:
2.1. Tham mưu cho Giám đốc Trung tâm Y tế tham mưu với cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo cấp huyện ban hành các văn bản chỉ đạo để thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch về công tác Dân số và phát triển giai đoạn, hàng năm theo chỉ đạo, hướng dẫn của tỉnh, của Sở Y tế và phù hợp với tình hình thực tế địa phương.
2.2. Tham mưu cho Giám đốc Trung tâm Y tế ban hành các văn bản triển khai, thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, kỹ thuật, truyền thông giáo dục về dân số và phát triển trên địa bàn.
2.3. Triển khai, phối hợp thực hiện các hoạt động truyền thông, giáo dục, vận động, phổ biến các chính sách về dân số và phát triển đến các tổ chức, cá nhân, nhân dân trên địa bàn.
2.4. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các hoạt động về Dân số và phát triển được triển khai tại địa phương; phối hợp thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật cung cấp dịch vụ về Dân số - Kế hoạch hóa gia đình.
2.5. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ dân số xã và cộng tác viên thôn, bản, khu phố.
2.6. Triển khai thực hiện các dự án Dân số và phát triển trên địa bàn, khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
2.7. Thực hiện các chế độ thống kê, báo cáo chuyên ngành dân số trên địa bàn huyện; hỗ trợ vận hành kho dữ liệu điện tử về dân số - KHHGĐ tại các Trạm Y tế, các biểu mẫu, số, phiếu của cộng tác viên thôn, bản, khu phố theo quy định.
2.8. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm Y tế giao.

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Tin Tức Về Dược

 • Thứ năm, 08/12/2016
 • Bài thuốc chữa bệnh hàn cước khí
 • SKĐS - Hàn cước khí thuộc âm dương bệnh trong bệnh thương hàn. Nguyên nhân là do sau khi sinh hoạt tình dục không nghỉ ngơi... Hàn cước khí thuộc âm...
 • Thứ năm, 08/12/2016

  Chữa gút từ trầu không, nước dừa

  SKĐS - Trong Đông y, gút (gout) gọi là chứng thống phong. có rất nhiều loại dược thảo có thể hỗ trợ điều trị gút, tùy theo tình trạng, cơ địa từng...

 • Thứ năm, 08/12/2016

  Rau vọng cách chữa được nhiều bệnh không ngờ

  SKĐS - Rau cách còn gọi lộc cách, vọng cách… cây thân gỗ cao đến 2m-3m. Tên khoa học là Premna integrifolia, họ Cỏ roi ngựa. Đây là một vị thuốc hay...

Hình ảnh

Video

BẢNG GIÁ

 • BẢNG GIÁ
  BẢNG GIÁ DỊCH VỤ&GIÁ BẢO HIỂM Y TẾ
ct
60nam
muctieuquocgia
canbo
yt
hoatdongttytym